ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

โจโฉ เสียงธรรม

Overview
Episodes

Details

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ช่องนี้คือ podcast ช่องหลักช่องเดียวของโจโฉ และชมรมผลดี นอกนั้นเป็นเพียงผู้นำไปเผยแพร่ต่อ ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ

Recent Episodes

กฎแห่งกรรม : พุทธธรรม ๕ (ป. อ. ปยุตฺโต - เสียงโจโฉ)
JUL 26, 2022
กฎแห่งกรรม : พุทธธรรม ๕ (ป. อ. ปยุตฺโต - เสียงโจโฉ)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ตอน.. ชีวิตเป็นอย่างไร  บทที่ ๕. "กรรม"  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับครั้งที่ ๕๕   เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ควรศึกษาตามลำดับตั้งแต่  บทเริ่มต้นพุทธธรรม จนถึงบทที่ ๑ และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ  ||  อธิบายเรื่อง..กรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายแง่มุม  เช่นเรื่อง.. ความหมาย/ประเภทของกรรม  กรรมนิยาม  การให้ผลของกรรม/วิบากกรรม  การแก้กรรมในพระไตรปิฎก  กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม  เกณฑ์ตัดสินกรรมดีชั่ว พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  


ชุดพุทธธรรมนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ  จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด  จะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก  แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง   หากฟังตรงไหนไม่เข้าใจ ไม่คุ้นศัพท์ ขอให้ฟังด้วยใจสบาย ฟังผ่าน ๆ  ไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองให้เข้าใจ เพราะจะยิ่งทำให้ไม่เข้าใจ   มีเวลาค่อยย้อนกลับมาฟังซ้ำไปมา จะเข้าใจดีขึ้นตามลำดับนะครับ   


เนื้อหาในหลายบท บางส่วนจะเป็นเรื่องที่ลึก อาจไม่จำเป็นกับคนทั่วไป ก็ขอให้ฟังไว้ประดับความรู้เท่านั้น  สำหรับเสียงอ่านควรใช้เพื่อฟังในเบื้องต้น หรือไว้ฟังทบทวน ผู้สนใจในเชิงลึก+ที่มาอ้างอิงโดยละเอียด  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากพุทธธรรมออนไลน์(คลิกที่นี่)    ร่วมสร้างสื่อธรรมเรื่องต่อไปดูที่เว็บไซต์หลัก โจโฉ.net(คลิก)  หรือที่เพจหลัก facebook.jz.net (คลิก)


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา กับท่านที่เป็นหลักสำคัญให้เกิดสื่อธรรมชุดนี้ขึ้นมา หากขาดการสนับสนุน ชมรมผลดีคงทำงานต่อไม่ได้ หรือสร้างงานออกมาได้น้อยลง ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจ และทุกการสนับสนุนที่มีให้เสมอมานะครับ  
 

"เจ้าภาพหลัก"

ครอบครัว สินธวัชต์

ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ 

ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล


บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา 

ไพรัช&สุชาดา จันทรามิตร 


"เจ้าภาพรอง"

ญาณินท์  เวียงเกตุ

กมลทิพย์ อินทวิเชียร

(ครอบครัว) แก้วนพกุล & รัตนคร

ณปภัช & ภธิรา วณิชคุปต์

นุชนารถ เลิศล้ำมีชัย 

พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ


"เจ้าภาพร่วม-ต้นเรื่อง"

ครอบครัว ทรงพล

สรวุฒิ ช่างพินิจ

ปุณณพินทุ์ สุขกลึง

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

ชนิกานต์ อัศวกวินทิพย์

เปรมฤดี  กังสนารักษ์

สุรพล ปธานวนิช

เข็มทอง โภคาพานิชย์


"เจ้าภาพร่วม-ท้ายเรื่อง"

ครอบครัว เภตรานุรัตน์

ครอบครัว เฉลิมกลาง

ครอบครัว เรืองศรี 

รัตนอาภา อัตโตหิ

ธนัย ยวงสุวรรณ

เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ

ครอบครัว ทีมสวยสวดมนต์


ชนะภัย จันทร์ดำ 

ร.อ. ผดุง แสงทอง

ศิริธร ร่มโพธิ์ 

พรเทพ วิริยะอาชา 

ลำไพ ค้ำชู

มงคล รังเกตุแก้ว 


อานุภาพ อ่วมมีเพียร

ศุภมาศ บุญประเสริฐ

ครอบครัวงาม สุริยะพงศ์

น้ำทิพย์ ณัฐประสิทธิ์กุล


ครอบครัวโถวสกุล

ครอบครัวไชยรัตน์

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว

อรทัย ฮวบกระโทก

วิชาญ มณฑาทิพย์กุล

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป


เสียงโจโฉทุกเรื่องนำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง  ไม่ต้องขออนุญาต  แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  ห้ามตัดต่อแก้ไขเสียง 


"การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"

ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย..
โจโฉ เสียงธรรม / ชมรมผลดี Official
โจโฉ.net(คลิก)


play-circle
492 MIN
ปฏิจจสมุปบาท : พุทธธรรม ๔ (การเกิดดับ สังสารวัฎ ภพชาติ ชีวิต &ทุกข์)
JUL 13, 2022
ปฏิจจสมุปบาท : พุทธธรรม ๔ (การเกิดดับ สังสารวัฎ ภพชาติ ชีวิต &ทุกข์)

พุทธธรรม-ปรับขยาย  : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชีวิตเป็นอย่างไร บทที่ ๔.."ปฏิจจสมุปบาท"  การที่สิ่งทั้งหลาย อาศัยกันๆ  จึงเกิดมีขึ้น , การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน  เป็นหลักธรรมสำคัญ ที่แสดงความเกิดดับแห่งชีวิต และความเกิดดับแห่งทุกข์ของบุคคล  

เรียกอีกชื่อว่า.. อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ  เป็นกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา  ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชา ผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น  จึงจะพ้นทุกข์ พ้นสังสารวัฎไปได้    (ต้นฉบับครั้งที่ ๕๕) บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ (อริยคุณ ชมรมผลดี) 


ร่วมจัดทำสื่อชุดนี้โดย..

"เจ้าภาพหลัก" 

ครอบครัว สินธวัชต์

บงกชธร นาคสวัสดิ์  

ชญาน์พัฒน์ พัวประดิษฐ์

เกศรี ขจรเกียรติคุณ 


เจ้าภาพรอง..

George Clinton Bushey 

สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ

ครอบครัว ลภิรัตนากูล

ครอบครัว ทาทอง

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี 

ประเสริฐพร พรหมวิศิษฎ์

สุนทร วงษ์แสง

อุษา เทียมทอง

เปรมใจ เหลื่อมล้ำ

นุสรา ศรช่วย


เจ้าภาพร่วม

กัมปนาท คำม่วง

จตุรงค์ ช่างพินิจ

นิยม โคตรมณีย์

สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ 


ครอบครัว นิติศรวุฒิ

ครอบครัว ทรงพล 

ครอบครัว อดิเทพสถิตย์

รัตนอาภา อัตโตหิ 

พรรณทิพย์ สันติภากร

ชัยณรงค์-อรวรรณ
อนุสนธิวงษ์


อริสรา สิงหภูมิ  

จิตติมา จิระภาพันธ์ 

สินีนาฏ จำปาทิพย์พงศ์   

เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล  

ณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ   

เมธากร จงไพศาล

  

ศุภมาศ บุญประเสริฐ

ครอบครัว เรืองศรี

Voraphan Dongsongkram

So Vathana

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

กนกวรินทร์ ขำเขียว

ครอบครัว คูวัฒนวณิช

พัฒณานนท์ นาคสวัสดิ์


กัญญณัช ทองบุญ

ครอบครัวโถวสกุล

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว

ภาวนา แซ่ลิ้ม

กรรณิการ์ สิงห์แก้ว

ณัฐสุดา คงนุช 

Titaree Keeratipakdepong

คมศักดิ์ พลอินทวงษ์

สุพรรณรัตน์ ถิรเจตภูวดล

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา ปิติในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันนะครับ  ขอความเจริญรุ่งเรืองในทางกุศล จงมีแก่ทุกท่านโดยพร้อมเพรียง และเป็นปัจจัยส่งให้รู้ธรรม เห็นธรรม บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ.. สาธุ 

play-circle
445 MIN
ไตรลักษณ์ : พุทธธรรม ๓ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
JUN 19, 2022
ไตรลักษณ์ : พุทธธรรม ๓ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

"ชีวิตเป็นอย่างไร" บทที่ ๓  ไตรลักษณ์ : กฎธรรมชาติ , ลักษณะ ๓ ประการในความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี   :: เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตามลำดับ โดยเริ่มต้นที่.. บทเริ่มต้นพุทธธรรม ..บทนำสู่พุทธธรรม ..พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  ก่อนเป็นบทที่ ๑ ขันธ์ห้า และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ 


จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดย

*เจ้าภาพหลัก

สุพัตรา สินธวัชต์

ประไพจิตร หันกลาง

ครอบครัว ชินวัฒนกุลชัย

ครอบครัว เกษราธิคุณ

ชัยพร อินทรกุญชร

*เจ้าภาพรอง

อนุชา ราญรอน

โบ เดชพันธวณิช

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ชัชวาล  จันทรโชติ

พรพักตร์ นิรันต์วรภัทร์

วิชญาฎา มุ่งวิชา

กรฎาริน ตั้งสกุล

ร่วมจัดทำโดย..

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

ทวี ช่างพินิจ

สาโรจน์ หัทยาสมบูรณ์

มาลี ลิ่มมะดัน

ครอบครัว หยองเอ่น

ครอบครัว ทรงพล

สุชาดา วิมลสัจจารักษ์

เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ

ศิริวรรณ ยังวิริยะกุล

สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ

ชลธิชา  โภคาพานิชย์

วารินทร์ & บุศดี วัฒนยืนยง

ครอบครัว เจษฎาวัฒน์

พัลธกรณ์​ บัวประเสริฐ

รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์

จีรภรณ์ เชี่ยวเลื่อน

พินิจ อุทัยวัฒนา

ณิชชา มาตโสภา

ศิริลักษณ์  อิโนอุจิ

ครอบครัว ยวงสุวรรณ

ครอบครัว อมรวิทยกิจเวชา

--

ศศิธร แนมไสย

จามจุรี ถนอมศิริศิลป์

อรรถพร ชูบานเย็น

ปุณยนุช อินทะนิล

ครอบครัวงามสุริยะพงศ์

อ. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

อ. สมใจ อ่องสุวรรณ

วิภา บุญทรง

ครอบครัว คำสุภา

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว โถวสกุล

อำนาจ บุญช่วง

รัตนาภรณ์ รักนาค

กำชัย รัตนชินกร

มณีพรรณ รัตนชินกร

เบญจมาส รัตนชินกร

Pakpimol Sae-liw

Jason Little

Chaya Varunchaya

Nattikarn Wongsophanakul

กัญ ศรีวิชชุพงษ์

กิตติวุฒิ ผลีสนธิ

สุริยน เขตร์กรณ์

Nattapong Tanyakittikul

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมกัน


เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา

play-circle
471 MIN
อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)
MAY 21, 2022
อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๒ “อายตนะ ๖” (แดน/ทางรับรู้ คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ https://www.watnyanaves.net  || แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ เริ่มด้วย.. "บทเริ่มต้นพุทธธรรม" เป็นอันดับแรก (จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕)


อายตนคืออะไร ประกอบและสัมพันธ์กับอะไรบ้าง , ประเภทของความรู้ ,ความถูกต้อง-ผิดพลาดของความรู้ (สัจจะ ๒ ระดับ,วิปลาส ๓) , พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ , คุณค่าทางจริยธรรม-การรู้เข้าใจและปฏิบัติต่อเรื่อง อายตน ให้เกิดประโยชน์ , และบันทึกพิเศษเรื่อง ปัญญา ๓


จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ชูวิทย์ ศรีโภคา

ดาวุธ จันทร์ศิริ


เจ้าภาพรอง

ครอบครัว บุ๊ปลิซ

เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ

อนันต์​ & มะลิวัลย์​ แสงโสรจสุข


ร่วมจัดทำโดย..

ชาตย์จิณณ์วรา นิธิวุฒิเดช

วิภาภัทร์ ธิโนชัย

อุไร ศรีเมือง

รักชนนท์ จนิตส์

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

ครอบครัว หยองเอ่น

ฤทธิ์ธี โตดวง

ผณินทร อัศวศิริวิลาศ


สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ

ครอบครัว ทรงพล

ครอบครัว มาตโสภา

ครอบครัว แทนม้วน

กรสิริ อังกุลานนท์


สุภิญญา จารุรัตน์กิจ

บัวสด ชัยเมือง

ปุณณพินทุ์ สุขกลึง

กฤติยาณี พานพิศุทธ์


ภารดี สมานสุวรรณ

ภัทรพล ไชยพนากุล

พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ

ธันย์สิตา วัฒนสุนทรฤทัย

นัชชา อภิวราวุฒิ

ฉัตรสุดา มนัส

--

อุไรวัลย์ สมิท

มยุรินทร์ Jitlawan

ภานุวัฒน์ สุกใส

รัตนอาภา อัตโตหิ

วีระยุทธ จับหมั่น

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว โถวสกุล

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว ลีลามณี

ครอบครัว ไชยรัตน์

ณภัทร พูลดำริห์

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว

วรัลชญาน์ ศักดิ์ไชยเมธี

กัญ ศรีวิชชุพงษ์

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)


"ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม"   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา   ติดต่อ/ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่ โจโฉ.net (คลิก)

play-circle
195 MIN
ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร
MAY 7, 2022
ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๑.. ขันธ์ ๕  ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรงก่อน ::  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต   แนะนำให้ฟังตามลำดับตั้งแต่.. ๑.บทเริ่มต้นพุทธธรรม สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน  ก่อนเป็น.. ๒.บทนำสู่พุทธธรรม  และ ๓.พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  แล้วจึงมาเป็นบทที่ ๑ คือเรื่องขันธ์ ๕ ก่อนจะฟังบทต่อไปตามลำดับนะครับ  || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ www.watnyanaves.net


"จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก" 

ครอบครัว สินธวัชต์

ประไพจิตร หันกลาง

บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา

ครอบครัว จันทรามิตร


ร่วมจัดทำโดย..

รติยา รุ่งเรืองสาร

วิชญาฎา มุ่งวิชา


ภัทธิรา ช่างพินิจ

ครอบครัว หยองเอ่น

วราภรณ์ จาตนิล 

ครอบครัว อธิสกุล 


บุญจันทร์  โภคาพานิชย์

พัฒน์นรี รัตนเสถียร

จณัญญา  บุญจนานนท์

สุกิตชนะชัย หัทยาสมบูรณ์

วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์

ครอบครัว เหรียญทอง

ปัญญา โกจันทร์


พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์ 

นภชา สมุจจัยมณี  

วิสาสินี สารพร  

ทีปกร วงศ์วิชัย   

พรทิวา ละว้า  

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์ 


จันทนา สระสืบกุล

ปิยะนุช เกตุทองเรือง

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ 

วิชาญ มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว โถวสกุล

Aiyakarn Yambun

นราพร นาคะเกศ

Pakpimol Sae-liw


และขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  :: ติดตาม ติดต่อ ร่วมบุญ ดูที่ โจโฉ.net

play-circle
95 MIN