ความเข้าใจเรื่องชีวิต : สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

MAR 9, 2023126 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ความเข้าใจเรื่องชีวิต : สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

MAR 9, 2023126 MIN

Description

เสียงอ่านหนังสือ "ความเข้าใจเรื่องชีวิต" || พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระนามปัจจุบันคือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ||  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net


รู้จักชีวิตให้ตรงธรรม วงจรชีวิต เกิดมาทำไม ภาพชีวิตในอนาคต ชีวิตต้องการอะไร การศึกษาชีวิตสองด้าน  สิ่งเป็นที่รัก จุดหมายของชีวิต  ที่พึ่งอันประเสริฐ  บุญบาป กรรม สุจริตธรรม ทุจริตอธรรม  เงื่อนไขของความสุข เหตุแห่งสุขที่แท้จริง 


หนังสือเล่มนี้จะเป็นการสรุปเรื่องของชีวิตมนุษย์ไว้ครบถ้วนในแบบกระชับ ด้วยภาษาเข้าใจง่าย แต่คงความหมายทางธรรมที่ลึกซึ้ง แสดงธรรมชาติของชีวิตที่เป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป  นับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธไทยทุกคนควรได้ศึกษาอย่างยิ่ง   


พระปรีชาสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติของพระองค์ท่านนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ดังจะเห็นได้จากในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก พ.ศ.2555  ผู้นำชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก 32 ประเทศ มีมติทูลถวายตำแหน่ง “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”  ในฐานะที่ทรงได้รับการเคารพอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการมอบตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของโลก   

___________

ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก
สุเมธ คุ้มวงษ์
ครอบครัว เมฆาวรรณ์
นภัสนันท์ โชคธนานันท์

_________

#เจ้าภาพรอง
ครอบครัว เอี่ยมวงศรี
ธัชวดี ภมรานนท์
ชลธิชา ตรีโสภา

ทวี ช่างพินิจ
ครอบครัว ทรงพล
นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน

_________  

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร
สรการต์ ทิพย์ธารทอง
รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์
บุณฑริกา เพ็ชรกลม
ภมรศรี  เพ็ชรกลม
โต๊ะคุ้ง แซ่กิม
ครอบครัว โชตยันดร

_________   

มงคล รังเกตุแก้ว
เปรมฤดี มีแสงนิล
ภิญญดา ร่มโพธิ
ร.อ. ผดุง แสงทอง
อัจฉรา โสภา
สุกานดา เคนสุโพธิ์

_________   

ชู เพ็ชรกลม
ทรัพย์ เพ็ชรกลม
ครอบครัว งามสุริยะพงศ์
ครอบครัว โถวสกุล
ครอบครัว ไชยรัตน์
วิชาญ มณฑาทิพย์กุล
ปัญญา โกจันทร์
ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา
ให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง


อริยคุณ ชมรมผลดี
โจโฉ.net