พุทธธรรม ๑๔.อริยมรรค ๑.หมวดปัญญา || สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ || (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต : โจโฉอ่าน)

FEB 21, 2023126 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

พุทธธรรม ๑๔.อริยมรรค ๑.หมวดปัญญา || สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ || (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต : โจโฉอ่าน)

FEB 21, 2023126 MIN

Description

<p>"อริยมรรค หมวดปัญญา" สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ || เสียงอ่านหนังสือ &nbsp;พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บทที่ ๑๔ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๑: หมวดปัญญา || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) &nbsp;จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕ &nbsp;|| อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี <a href="https://www.facebook.com/jz.net" target="_blank">facebook.com/jz.net</a></p> <p><br></p> <p>"มรรค" คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่าทางมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ เรียกสามัญว่า มรรคมีองค์ ๘ &nbsp;เริ่มต้นด้วยหมวดปัญญา ได้แก่มรรคข้อ ๑.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ &nbsp;ข้อ๒.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ : เป็นจุดเริ่มต้นและทำให้มรรคในหมวดอื่นเจริญถูกทางได้จริง &nbsp;โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ&nbsp;</p> <p><br></p> <p>หัวข้อภายใน : ความสำคัญ คำจำกัดความ ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัมมาทิฎฐิ พร้อมพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง &nbsp;ทิฏฐิสองระดับ (โลกิยสัม-โลกุตร) &nbsp;, สัมมาทิฏฐิกับการศึกษา , การฝึกหัดศีล อบรมความประพฤติ, แนวทางพัฒนาบุคคลผิด ๒ แบบ , สัมมาสังกัปปะ (ขั้นโลกิยะ-โลกุตระ) &nbsp;อธิบายความเข้าใจผิดในพุทธธรรม สัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคหมวดศีล &amp;พรหมวิหาร เมตตาที่ถูกเป็นอย่างไร&nbsp;</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย</p> <p>#เจ้าภาพหลัก</p> <p>ครอบครัว สินธวัชต์</p> <p>สุเมธ คุ้มวงษ์ &nbsp;</p> <p>ชญาน์พัฒน์ พัวประดิษฐ์</p> <p>_________</p> <p>#เจ้าภาพรอง</p> <p>ครอบครัว เอี่ยมวงศรี&nbsp;</p> <p>กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ</p> <p>บุญช่วย คงคารักษ์</p> <p><br></p> <p>ครอบครัว ทรงพล&nbsp;</p> <p>ครอบครัว ศรีโภคา&nbsp;</p> <p>นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน&nbsp;</p> <p>_________</p> <p>#เจ้าภาพร่วม</p> <p>พรเทพ วิริยะอาชา</p> <p>เมธากร จงไพศาล&nbsp;</p> <p>สลิล วศินภัทร &nbsp;</p> <p>ศิริธร ร่มโพธิ์&nbsp;</p> <p>รัชนี วิเศษสาธร ชูเจริญวงศ์</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>ณัฐพร อรรถวุฒิศิลป์&nbsp;</p> <p>กุลิสรา กิจบำรุง &nbsp;</p> <p>รุ่งโรจน์ ยอดบุตรดี&nbsp;</p> <p>ตรีรัตน์ ทารวรรณ &nbsp;</p> <p>นภสวรรณ นิวแมน</p> <p>_________</p> <p><br></p> <p>ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล&nbsp;</p> <p>ครอบครัว งามสุริยะพงศ์&nbsp;</p> <p>ครอบครัว ไชยรัตน์&nbsp;</p> <p>ธีรวุฒิ สายมาแก้ว&nbsp;</p> <p>ปัญญา โกจันทร์&nbsp;</p> <p>ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)</p> <p><br></p> <p>ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา</p> <p>การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง</p> <p><br></p> <p>อริยคุณ โจโฉ.net&nbsp;</p> <p>ชมรมผลดี</p>