พุทธธรรม ๑๔.อริยมรรค ๑.หมวดปัญญา || สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ || (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต : โจโฉอ่าน)

FEB 21, 2023126 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

พุทธธรรม ๑๔.อริยมรรค ๑.หมวดปัญญา || สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ || (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต : โจโฉอ่าน)

FEB 21, 2023126 MIN

Description

"อริยมรรค หมวดปัญญา" สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ || เสียงอ่านหนังสือ  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บทที่ ๑๔ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๑: หมวดปัญญา || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  || อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net


"มรรค" คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่าทางมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ เรียกสามัญว่า มรรคมีองค์ ๘  เริ่มต้นด้วยหมวดปัญญา ได้แก่มรรคข้อ ๑.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  ข้อ๒.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ : เป็นจุดเริ่มต้นและทำให้มรรคในหมวดอื่นเจริญถูกทางได้จริง  โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ 


หัวข้อภายใน : ความสำคัญ คำจำกัดความ ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัมมาทิฎฐิ พร้อมพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง  ทิฏฐิสองระดับ (โลกิยสัม-โลกุตร)  , สัมมาทิฏฐิกับการศึกษา , การฝึกหัดศีล อบรมความประพฤติ, แนวทางพัฒนาบุคคลผิด ๒ แบบ , สัมมาสังกัปปะ (ขั้นโลกิยะ-โลกุตระ)  อธิบายความเข้าใจผิดในพุทธธรรม สัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคหมวดศีล &พรหมวิหาร เมตตาที่ถูกเป็นอย่างไร ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย

#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์

สุเมธ คุ้มวงษ์  

ชญาน์พัฒน์ พัวประดิษฐ์

_________

#เจ้าภาพรอง

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี 

กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ

บุญช่วย คงคารักษ์


ครอบครัว ทรงพล 

ครอบครัว ศรีโภคา 

นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน 

_________

#เจ้าภาพร่วม

พรเทพ วิริยะอาชา

เมธากร จงไพศาล 

สลิล วศินภัทร  

ศิริธร ร่มโพธิ์ 

รัชนี วิเศษสาธร ชูเจริญวงศ์

  

ณัฐพร อรรถวุฒิศิลป์ 

กุลิสรา กิจบำรุง  

รุ่งโรจน์ ยอดบุตรดี 

ตรีรัตน์ ทารวรรณ  

นภสวรรณ นิวแมน

_________


ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล 

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ 

ครอบครัว ไชยรัตน์ 

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว 

ปัญญา โกจันทร์ 

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง


อริยคุณ โจโฉ.net 

ชมรมผลดี