พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

MAR 18, 2023223 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

MAR 18, 2023223 MIN

Description

<p>"อริยมรรค หมวดศีล" คือมรรคข้อที่ ๓-๕ ได้แก่&nbsp; &nbsp;สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ&nbsp; &nbsp;เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย&nbsp; ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? บทที่ ๑๕.องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๒: หมวดศีล&nbsp; สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)&nbsp; จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕&nbsp; &nbsp;อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี <a href="https://www.facebook.com/jz.net" target="_blank">facebook.com/jz.net</a><br> </p> <p>ร่วมจัดทำโดย</p> <p>#เจ้าภาพหลัก</p> <p>ครอบครัว สินธวัชต์</p> <p>สุเมธ คุ้มวงษ์</p> <p>ปวีร์ภาพร นิธิศโชคสิทธิ์</p> <p>__________</p> <p>#เจ้าภาพรอง</p> <p>ธัชวดี ภมรานนท์</p> <p>จันทนา สระสืบกุล</p> <p>__________</p> <p>#เจ้าภาพร่วม</p> <p>ครอบครัว ศรีโภคา</p> <p>ครอบครัว เมฆาวรรณ์</p> <p>ญาณินท์&nbsp; เวียงเกตุ</p> <p>ณราวดี อนันทคุณ</p> <p>ฐิติยา วัฒนานิมิตกูล</p> <p>__________</p> <p>พนอมรักษ์ เพชรเสถียร</p> <p>กันต์กวี เวณัธม์</p> <p>ณิชชา&nbsp; มาตโสภา</p> <p>รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา</p> <p>__________</p> <p>กรมลาสน์ มุ่งวิชา</p> <p>ชุติกานต์ สิบหมู่</p> <p>สิริกร พุทธิพงศ์การรัณย์</p> <p>ชูชาติ เหรียญทอง</p> <p>__________</p> <p>กัญญณัช ทองบุญ</p> <p>อานุภาพ อ่วมมีเพียร</p> <p>ชู เพ็ชรกลม</p> <p>ทรัพย์ เพ็ชรกลม</p> <p>ไวทยากรณ์ มิ่งไชย</p> <p>__________</p> <p>ครอบครัว คำสุภา</p> <p>ครอบครัว งามสุริยะพงศ์</p> <p>รจนา มณฑาทิพย์กุล</p> <p>พิพม์ศิริ ภักดีชาติ</p> <p>ปัญญา โกจันทร์</p> <p>ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม</p> <p>ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป</p> <p>"การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"</p>