พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

MAR 18, 2023223 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

MAR 18, 2023223 MIN

Description

"อริยมรรค หมวดศีล" คือมรรคข้อที่ ๓-๕ ได้แก่   สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ   เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? บทที่ ๑๕.องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๒: หมวดศีล  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net

ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์

สุเมธ คุ้มวงษ์

ปวีร์ภาพร นิธิศโชคสิทธิ์

__________

#เจ้าภาพรอง

ธัชวดี ภมรานนท์

จันทนา สระสืบกุล

__________

#เจ้าภาพร่วม

ครอบครัว ศรีโภคา

ครอบครัว เมฆาวรรณ์

ญาณินท์  เวียงเกตุ

ณราวดี อนันทคุณ

ฐิติยา วัฒนานิมิตกูล

__________

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

กันต์กวี เวณัธม์

ณิชชา  มาตโสภา

รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา

__________

กรมลาสน์ มุ่งวิชา

ชุติกานต์ สิบหมู่

สิริกร พุทธิพงศ์การรัณย์

ชูชาติ เหรียญทอง

__________

กัญญณัช ทองบุญ

อานุภาพ อ่วมมีเพียร

ชู เพ็ชรกลม

ทรัพย์ เพ็ชรกลม

ไวทยากรณ์ มิ่งไชย

__________

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

รจนา มณฑาทิพย์กุล

พิพม์ศิริ ภักดีชาติ

ปัญญา โกจันทร์

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม

ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป

"การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"