พุทธธรรม ๑๓.โยนิโสมนสิการ : วิธีการแห่งปัญญา : ๑๐วิธีคิดสู่ความเป็นอริย : ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : โจโฉอ่าน

JAN 30, 2023404 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

พุทธธรรม ๑๓.โยนิโสมนสิการ : วิธีการแห่งปัญญา : ๑๐วิธีคิดสู่ความเป็นอริย : ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : โจโฉอ่าน

JAN 30, 2023404 MIN

Description

เสียงอ่านหนังสือ : พุทธธรรมฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา บุพนิมิตที่ ๒  "โยนิโสมนสิการ"  ปัจจัยภายในแห่งสัมมาทิฎฐิ วิธีการแห่งปัญญา เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ เป็นรากฐานสำคัญแห่งอริยมรรค  เป็นตัวการสำคัญสู่ชีวิตที่ดี   || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี


"โยนิโสมนสิการ" แปลว่า..  การทำในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆ ว่า ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือเคลือบคลุม ทำให้เกิดความดีงาม และแก้ปัญหาได้


"หัวข้อสำคัญภายใน+พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง" ฐานะของความคิดในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี & การพัฒนาปัญญา จุดเริ่มและกระบวนการของสิกขา-ศึกษา  ความสำคัญ ความหมายของโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ แบบ :: เปรียบเทียบวิธีคิดแบบอริยสัจ&แบบวิทยาศาสตร์ 


วิธีคิดที่สำคัญคือ..  "วิภัชชวาท"  ซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นคำสำคัญที่ใช้แสดงระบบความคิดที่เป็นแบบของพุทธศาสนา มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดหลายแบบไว้ในตัว  และเป็นหลักการแห่งคำสอนที่สำคัญ ที่ผู้ศึกษาคัดลอกอ้างความถึงพุทธวจนควรเข้าใจให้ตรง  เพื่อไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในหลักธรรมคำสอน หรือเข้าใจได้ตรงกับจุดประสงค์ในพุทธวจนนั้นได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเป็นจริง


ติดตามช่องทางหลัก
youtube.com/user/MrJozho

facebook.com/jz.net

jozhoth.blogspot.com

โจโฉ.net & jozho.net


_________
ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก 

ครอบครัว สินธวัชต์

ดวงพร เนาวนัติ 

ณัชชา ศักดิ์สุจริต

_________

#เจ้าภาพรอง

สุเมธ คุ้มวงษ์

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

_________

#เจ้าภาพร่วม

ครอบครัว ทรงพล

จิตติมา เดอร์

สุภาภรณ์ กันทบุตร

ญาณินท์   เวียงเกตุ

ภมรศรี เพ็ชรกลม 

รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา

_________

ครอบครัว ชุมทอง งามลักษณา

ประคอง อ่วมศรีภิรมย์

วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ 

พัชรี  จันทร์โทไทย

__________

ครอบครัว อารีหนู

ทีปกร วงศ์วิชัย  

พรทิวา ละว้า 

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์


ภารดี สมานสุวรรณ

ภัทรพล ไชยพนากุล

ธันย์สิตา วัฒนสุนทรฤทัย

ฉัตรสุดา มนัส 

__________

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

อังคณา มณฑาทิพย์กุล 

นราพร นาคะเกศ

วรรณกร เมธาทิตกรชัย

จันทนา สระสืบกุล

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง