Kòman Pouw koupe Fache ak Move ABITID Yo.

FEB 5, 202315 MIN
Framework Conversations

Kòman Pouw koupe Fache ak Move ABITID Yo.

FEB 5, 202315 MIN

Description

Nan epizod sa, nou pale sou kòman ou kapab koupe fache ak move ABITID yo epi pataje 2 aksyon siw aplike kap edew fini ak move abitid sa epi vini moun ke ou vle ye a. “Lespwa pa kapab chanje modèl lidèchip ou. Men abitid ou yo ka chanje modèl lidèchip oswa kalite moun ke ou ye a." James Clear: « Chanje konpòtman pi enpòtan epi lap dire pi lontan lèw pran tan ki nesesè a pouw rive fè chanjman sa, se konsistans kap baw rezilta sa parapò ak tan an». Youn nan Bagay mwen vle atire atansyonw sou li, se move abitid yo ap koutew chè kanmenm. Siw toujou ap viv san rete nan lobedyzns move abitid ou yo, mod konpotman sa pral mennen lavi ak lidèchip wap ekzekite a egzakteman kote ou pat vle rive a. Atansyon, veye byen 5 deklanchè komen sa yo: • Andwa- ou pap manje twòp nan sant espò a, men ou kapab petèt fè sa devan gadmanje a. • Tan - Ou santil nòmal pouw pa mezire tan lè wap repoze, men ou gen tandans jistifye retaw la nan semèn nan ak yon eskiz kew fatige anpil. Wap ka koute lot yo nan epizod la. Pa bliye pataje epizod lan ak yon lot moun. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/davidson-jules/message