วิญญาณคืออะไร (๒) || กำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาล || อ.พร รัตนสุวรรณ (โจโฉอ่าน)

FEB 10, 2023413 MIN
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

วิญญาณคืออะไร (๒) || กำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาล || อ.พร รัตนสุวรรณ (โจโฉอ่าน)

FEB 10, 2023413 MIN

Description

"วิญญาณคืออะไร" (๒) อ.พร รัตนสุวรรณ   : การศึกษาเรื่องวิญญาณ สำหรับผู้เริ่มต้น (แต่เข้มข้นในเชิงวิชาการ) พร้อมคำถามตอบปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณ : มีพุทธพจน์ว่า.. "วิญญาณ เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง  สิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณ   วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป"  ซึ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลสรุปเหลือเพียงนามธรรม กับรูปธรรมเท่านั้น   

การรู้แจ้งเรื่องวิญญาณ ที่เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง จะทำให้เข้าใจหลักปฏิจสมุปบาท กฎแห่งกรรม การเกิดภพชาติ และทุกสรรพสิ่ง จะทำให้เข้าใจในหลักอริยสัจและข้อธรรมอื่นได้ง่ายขึ้น จะเกิดคุณธรรมในใจเช่นความเกรงกลัวละอายบาปด้วยเห็นชัดตามหลักกรรม มีผลต่อการละสักกายทิฏฐิ ความถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเรา  , วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในบาปบุญและกฎแห่งกรรม ฯลฯ  , สีลัพพตปรามาส ความเชื่อถืองมงาย ข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญขั้นต้นในการบรรลุธรรม : อ่านโดย.. อริยคุณ(โจโฉ) ชมรมผลดี  facebook.com/jz.net


ร่วมจัดทำโดย
#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์ 

ครอบครัว ปิติเจริญกุล 

ศรินยา อริยชาติผดุงกิจ 

__________

#เจ้าภาพรอง

พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล 

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี 

ธัชวดี ภมรานนท์ 

สุเมธ คุ้มวงษ์  


#เจ้าภาพร่วม

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร 

สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ     

ญาณินท์ เวียงเกตุ    

ทวี ช่างพินิจ 

ครอบครัว ศรีโภคา  

ชาติชูพันธ์ นามปั่น

__________

ณิชชา มาตโสภา 

รัตนอาภา อัตโตหิ 

สรกานต์ ทิพย์ธารทอง 

พัชรา ยุทธพัฒนพร 

__________

กัญญณัช ทองบุญ 

อริสรา สิงหภูมิ 

จิตติมา จิระภาพันธ์  

สินีนาฏ จำปาทิพย์พงศ์  

เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล

ณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ 

__________

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ 

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว โถวสกุล 

ปัญญา โกจันทร์ 

ไพฑูรย์ นาคแท้ 

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

"การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"